Oh schaise da hat sich doch tatsächlich jmd das gesamte

Oh schaise da hat sich doch tatsächlich jmd das gesamte Rückgrat an Silvester weggesprengt, gute Besserung!